A A A

Wyjątkowość oferty

 

  • każda osoba może mieć jeden z 6 wariantów ubezpieczenia. Wybór należy do ubezpieczonego a uzależniony jest od sytuacji rodzinnej i możliwości finansowych .
  • w trakcie trwania ubezpieczenia można zmieniać wariant ubezpieczenia,
  • każdy ubezpieczony otrzymuje własny Certyfikat objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz Książeczkę Opłat, tak by samodzielnie mógł opłacać swoje ubezpieczenie.
  • w dowolnym czasie trwania ubezpieczenia do grupy ubezpieczonych może przystąpić KAŻDY członek rodziny ubezpieczonego, np. rodzice, współmałżonek, dzieci, rodzeństwo, oraz znajomi. Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wiek oraz prosta ankieta medyczna :

dla wariantów nr 1, 2, 3, 4 i 5 - 18-60 lat

dla wariantu nr 6 - 18-50 rok życia

Ponadto

 

Ø ubezpieczenie działa na całym świecie . Tylko opcja „leczenia szpitalnego”

ograniczona jest terytorialnie do Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø ubezpieczenie działa przez całą dobę. Nie rozróżnia życia prywatnego i zawodowego,

Ø nie ma limitu wiekowego dla rodziców i teściów,

Ø w każdej chwili ubezpieczony ma prawo zmienić uposażonego.

Zmiana uposażonego jest skuteczna pod warunkiem przekazania zmiany na piśmie.

Ø ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca

następującego po miesiącu, w którym została wypełniona Deklaracja Zgody,

Ø ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

za który została opłacona ostatnia składka,

Ø ubezpieczenie nie posiada okresu wypowiedzenia.

Oferta gwarantuje , że :

Ø oszczędzasz pieniądze bo płacisz TYLKO za zdarzenia, które się w Twojej rodzinie mogą pojawić.

Ø sam dostosowujesz zakres ubezpieczenia do swojej sytuacji rodzinnej i swoich potrzeb,

Ø sam decydujesz o wysokości składki,

Ø sam określasz kiedy i jakie zmiany chcesz wprowadzić,

Ø nie tracisz czasu na dochodzenie do kompromisu, który wariant dla całej firmy jest optymalny,

Ø w sytuacji zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, zostaniesz obsłużony w sposób najbardziej dogodny. Przekazanie wymaganych dokumentów może odbyć się na zasadzie :

osobistego dostarczenia do siedzibie firmy WERSAL, wykorzystania drogi pocztowej lub elektronicznej.